Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin điện tử Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

:

Pages: Tuyen-phat-24-thang-tu-ve-toi-vi-pham-quy-dinh-khah7rc3ul8ct05

Name

Tuyen-phat-24-thang-tu-ve-toi-vi-pham-quy-dinh-khah7rc3ul8ct05

Title

 

PageUrl

 

SearchData

tuyen phat 24 thang tu ve toi vi pham quy dinh khai thac bao ve rung##toa an nhan dan huyen nam po xet xu so tham vu an hinh su doi voi bi cao sung a tong ban na bung 3 xa na bung bi vien kiem sat nhan dan huyen nam po truy to ve toi “vi pham quy dinh ve khai thac bao ve rung va lam san” toa an nhan dan huyen nam po tuyen phat sung a tong 24 thang tu cho huong an treo thoi gian thu thach la 48 thang dong thoi tich thu 12 63m3 go (quy tron la 19 595m3) tang vat cua vu an

old_id

 

old_KenhTin

 
Created at 1/9/2020 3:05 PM by admin
Last modified at 12/5/2021 2:12 AM by System Account