Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-ptnfxyi4o5w9y.aspx
  
3/1/2021 7:12 AMSystem Accounthttps://baodantoc.vn-Thúy HồngTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai8/20/2020 4:22 PM
8/20/2020
112
NoĐã xuất bản
17178YesYesNone/portal/pages/Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiTang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-ptnfxyi4o5w9y
16:13:30479Trang tin địa phương
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-pcn8wycpzpv2u.aspx
  
2/23/2021 11:31 PMSystem Accounthttps://baodantoc.vnTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
8/20/2020
20
NoĐang soạn thảo
17177YesYesNone/portal/pages/Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiTang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-pcn8wycpzpv2u
15:33:30474Truyền thông
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-pkfys1umung4g.aspx
  
2/25/2021 6:06 AMSystem Accounthttps://baodantoc.vnTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
8/20/2020
17
NoĐang soạn thảo
17176YesYesNone/portal/pages/Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiTang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-pkfys1umung4g
14:52:45474Truyền thông
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-pjr903s37z2hi.aspx
  
2/24/2021 6:29 AMSystem Accounthttps://baodantoc.vnTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
8/20/2020
22
NoĐang soạn thảo
/portal/Photos/2020-08/anh tin Hong_LLqhROs1Euw1T1kS.jpg
17175YesYesBig/portal/pages/Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiTang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-pjr903s37z2hi
14:24:00474Truyền thông
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.