Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
BAN-QUAN-LY-KHU-BAO-TON-THIEN-NHIEN-MUONG-NHE-TO-Cvbti009czvef.aspx
  
3/4/2021 3:50 AMSystem AccountLò Thị Hồng Anh - Phòng KH-KH-KTBAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
12/23/2020
9
YesChờ kiểm duyệt
17201YesYesNone/portal/pages/BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021BAN-QUAN-LY-KHU-BAO-TON-THIEN-NHIEN-MUONG-NHE-TO-Cvbti009czvef
16:42:00
Nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đồng thời đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ngày 21/12/2020, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã long trọng tổ chức “Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021”.
BAN-QUAN-LY-KHU-BAO-TON-THIEN-NHIEN-MUONG-NHE-TO-Czthqstmxggvy.aspx
  
3/4/2021 1:05 AMSystem AccountLò Thị Hồng Anh - Phòng Kế hoạch - Khoa học - Kỹ thuậtBAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 202112/24/2020 4:16 PM
12/23/2020
11
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2020-12/77_47SPwys2UWQVNGZN.jpg
17200YesNoBig/portal/pages/BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021BAN-QUAN-LY-KHU-BAO-TON-THIEN-NHIEN-MUONG-NHE-TO-Czthqstmxggvy
16:16:30
Nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đồng thời đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ngày 21/12/2020, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã long trọng tổ chức “Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021”.