Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
TomTat
NoiDung
  
  
  
  
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội
Tóm tắt nội dung trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội
nội dung trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội​
Yes11/22/201711/22/2017
Attachment
  
Cử tri hỏi, cơ quan Nhà nước trả lời
Tóm tắt cử tri hỏi, cơ quan Nhà nước trả lời
Yes11/20/201711/20/2017
  
Thông tin về đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
Tóm tắt thông tin về đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
Yes11/19/201711/19/2017