Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
GiaTri
  
lienhe
<h4>TRANG TH&Ocirc;NG TIN ĐIỆN TỬ KHU BẢO TỒN THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N MƯỜNG NH&Eacute;</h4>

<p style="line-height: 20.8px;">Địa chỉ : X&atilde; Chung Chải, huyện Mường Nh&eacute;, tỉnh Điện Bi&ecirc;n<br />
Điện thoại : 0215&nbsp;3500 600</p>

<p>&nbsp;</p>
  
HomeAbout
  
ThongKeTraCuu1001
  
webserviceurlwebserviceurl
  
password
TandanDC@qaz123
  
portal_visit_count
787729
  
EnableApproval
True
  
HeadNewsItemCount
20
  
ChanelHeadNewsItemCount
10
  
ShowGoTopOnBottomMenu
True
  
OpenWeblinksInNewTab
True
  
footer
<h4><strong>TRANG TH&Ocirc;NG TIN ĐIỆN TỬ KHU BẢO TỒN THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N MƯỜNG NH&Eacute;</strong></h4>

<p>Đơn vị quản l&yacute;: Ban quản l&yacute; Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute;<br />
Giấy ph&eacute;p số 33/GP-STTTT, cấp ng&agrave;y 10/01/2020, do<br />
Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng tỉnh Điện Bi&ecirc;n cấp<br />
Ghi r&otilde; nguồn &quot;bttnmuongnhe.org.vn&quot; khi sử dụng lại th&ocirc;ng tin.</p>
  
LatestVideoCount
5
  
JWPSkin
five
  
portal-headnews-template
v2
  
portal-chanelnews-template
v2
  
thong-bao-moi-limit
10