Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Version HistoryVersion History

Name

Gioi-thieu-chung

Title

Giới thiệu chung

PageUrl

KenhTin/Gioi-thieu.aspx

DieuHuong

 

ThuTuKenh

1

WikiContent

<p>1. Lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute;</p>

<p>Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n (KBTTN) Mường Nh&eacute; tiền th&acirc;n l&agrave; Khu rừng cấm Quốc gia được th&agrave;nh lập theo Quyết&nbsp;định s&ocirc;́ 64/QĐ-TKNN ng&agrave;y 8/7/1976 của UBND tỉnh Lai Ch&acirc;u v&agrave; được Nh&agrave; nước c&ocirc;ng nhận theo Quyết định 194/CT ng&agrave;y 09/8/1986 của Hội đồng Bộ trưởng với diện t&iacute;ch quy hoạch 182.000 ha. Từ năm 1986 đến năm 2002 Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute; do Chi cục kiểm l&acirc;m tỉnh Lai Ch&acirc;u (cũ) quản l&yacute;. Năm 2002 tỉnh Lai Ch&acirc;u (cũ) được chia t&aacute;ch địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh th&agrave;nh 02 tỉnh Lai Ch&acirc;u v&agrave; Điện Bi&ecirc;n. Năm 2008, Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute; được điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ng&agrave;y 23/5/2008 của UBND tỉnh Điện Bi&ecirc;n với tổng diện t&iacute;ch 45.581 ha, Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng gi&aacute;p&nbsp;huyện Mường T&egrave; tỉnh Lại Ch&acirc;u, ph&iacute;a Bắc gi&aacute;p nước Trung Quốc, ph&iacute;a T&acirc;y gi&aacute;p Nước L&agrave;o, ph&iacute;a nam gi&aacute;p&nbsp;x&atilde; Quảng L&acirc;m huyện Mường Nh&eacute;. KBTTN Mường Nh&eacute; l&agrave; một trong những KBT c&oacute; diện t&iacute;ch lớn nhất Việt Nam với diện t&iacute;ch ph&acirc;n khu bảo vệ nghi&ecirc;m ngặt l&agrave; 25.679,08 ha, ph&acirc;n khu phục hồi sinh th&aacute;i l&agrave; 19.888,42 ha, ph&acirc;n khu phục hồi sinh th&aacute;i l&agrave; 13,5 ha v&agrave; diện t&iacute;ch v&ugrave;ng đệm l&agrave; 59.849,1ha nằm tr&ecirc;n địa phận c&aacute;c x&atilde;: S&iacute;n Thầu, Leng Su S&igrave;n, Chung Chải, Mường Nh&eacute;, Nậm K&egrave;, huy&ecirc;̣n Mường Nhé. Trong Khu bảo tồn (KBT) c&oacute; c&aacute;c d&atilde;y n&uacute;i cao nằm theo hướng T&acirc;y Bắc &ndash; Đ&ocirc;ng Nam, ph&iacute;a T&acirc;y Nam gi&aacute;p với Khu dự trữ sinh quyển Quốc gia Phou Den Din của L&agrave;o.</p>

<p>2. Ban quản l&yacute; Khu bảo t&ocirc;ng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute;</p>

<p>Ban quản l&yacute; KBTTN Mường Nh&eacute;&nbsp;ch&iacute;nh thức được th&agrave;nh lập theo Quyết định số 1019/QD-UBND ng&agrave;y 03/10/2005 của UBND tỉnh Điện Bi&ecirc;n, Ban quản l&yacute; trực thuộc Chi cục kiểm l&acirc;m tỉnh Điện Bi&ecirc;n. Khi mới th&agrave;nh lập Ban quản l&yacute; c&oacute; 04 bi&ecirc;n chế gồm 01 trưởng ban; 01 ph&oacute; trưởng ban; 01 c&aacute;n bộ kỹ thuật; 01 kế to&aacute;n. Giai đoạn năm 2005 - 2008 bi&ecirc;n chế của Ban qản l&yacute; được bổ sung l&ecirc;n đến 11 bi&ecirc;n chế. Từ&nbsp; năm 2009 Ban quản l&yacute; Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute; được kiện to&agrave;n trực thuộc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; PTNT tỉnh Điện Bi&ecirc;n, cơ cấu tổ chức gồm Ban gi&aacute;m đốc, Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh tổng hợp, Ph&ograve;ng Kế hoạch khoa học kỹ thuật, Ph&ograve;ng th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền v&agrave; Hạt kiểm lầm gồn 04 Trạm quản l&yacute; bảo vệ rừng trực thuộc. Đến nay đơn vị đ&atilde; c&oacute; tổng số 23 bi&ecirc;n chế c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức,&nbsp;về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật bước đầu&nbsp;đ&atilde; được đầu tư: hiện tại đơn vị đ&atilde; c&oacute; 05 trạm quản l&yacute; bảo vệ rừng được x&acirc;y dựng, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Trụ sở&nbsp;ch&iacute;nh của Ban quản l&yacute; Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute; hiện đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng&nbsp;đặt tại x&atilde; Chung Chải, huyện Mường Nh&eacute;, tỉnh Điện Bi&ecirc;n.</p>

<p>3. Đặc điểm t&agrave;i nguy&ecirc;n Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute;</p>

<p>KBTTN Mường Nh&eacute; thuộc v&ugrave;ng địa l&yacute; sinh học T&acirc;y Bắc của Việt Nam với địa h&igrave;nh hiểm trở, c&oacute; nhiều khối n&uacute;i v&agrave; d&atilde;y n&uacute;i cao chạy theo hướng T&acirc;y Bắc - Đ&ocirc;ng Nam, đặc biệt l&agrave; d&atilde;y Ho&agrave;ng Li&ecirc;n Sơn c&oacute; điểm cao tới hơn 3000m. Cũng giống như đặc điểm về kh&iacute; hậu của khu vực T&acirc;y Bắc, nền kh&iacute; hậu ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều kh&aacute;c biệt lớn giữa c&aacute;c khu vực nhưng lại c&oacute; biểu hiện kh&ocirc;ng giống nhau theo chiều nằm ngang v&agrave; theo chiều thẳng đứng. KBTTN Mường Nh&eacute; c&oacute; diện t&iacute;ch l&agrave; 45.581 ha, trong đ&oacute; diện t&iacute;ch c&oacute; rừng t&iacute;nh đến th&aacute;ng 12 năm 2019 l&agrave; tr&ecirc;n 35.000 ha, được&nbsp;nhận định l&agrave; KBT c&oacute; hệ động, thực vật rất phong ph&uacute;, c&oacute; t&iacute;nh đa dạng cao v&agrave; c&oacute; nhiều lo&agrave;i qu&yacute; hiếm, c&oacute; gi&aacute; trị bảo tồn. Qua kết quả điều tra nghi&ecirc;n cứu (Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn năm 2008) đ&atilde; nhận định&nbsp;Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute;&nbsp;c&oacute; 740 lo&agrave;i thực vật,&nbsp;thuộc 500 chi,&nbsp;156 họ, thuộc 5 ng&agrave;nh thực vật,&nbsp;trong đ&oacute; c&oacute; 35 lo&agrave;i thực vật qu&yacute; hiếm; 29 lo&agrave;i c&oacute; t&ecirc;n trong S&aacute;ch đỏ Việt Nam v&agrave; S&aacute;ch đỏ thế giới.&nbsp;Về động vật c&oacute; 291 lo&agrave;i, 95 họ thuộc 27 bộ, trong&nbsp;đ&oacute; c&oacute; 55 lo&agrave;i động vật đặc hữu, qu&yacute; hiếm...</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

Kieu

Trang wiki

TomTat

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé " Lịch sử hình thành và phát triển"

TieuDe

Thông tin Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

TenKenh

Giới thiệu chung

MenuChinh

Yes

MenuPhu

No

MenuDoc

No

KenhCha

 

KenhChaText

 
Version: 16.0
Created at 12/9/2015 4:58 PM by Nguyen Duc Anh
Last modified at 10/14/2020 4:58 PM by Quản trị tin bài